DAŇ Z PŘÍJMU FO – POSUN

Posun termínu – platby daně z příjmu FO podání přiznání do 1.7.2020

“Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení,
a to nejdéle do 1. července 2020.
Tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) bude automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech,
resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

Ministerstvo financí a Finanční správa reagují na aktuální situaci a v maximální možné míře pomáhají ekonomickým subjektům
překlenout nouzový stav.

K již schválenému Liberačnímu balíčku nově Ministerstvo financí navrhuje posunutí termínu pro podání
daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, a to do 31.8.2020.

Čerpáno www.financnizprava.cz a www.mfcr.cz

Přehled všech realizovaných opatření v rámci liberačního balíčku Ministerstva financí:

Liberační balíček I.
Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.
Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům)
automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později,
a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech,
resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.
Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem.
Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců,
jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými
Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).
Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020. Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně,
žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

Liberační balíček II
Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob.
Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020.
Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí.
Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů,
bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.
Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020.
Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců. Podrobné vysvětlení a podmínky jednotlivých titulů prominutí budou v následujících dnech zveřejněny
ve Finančním zpravodaji a upřesněny na webu Finanční správy.

Hlavní informační telefonní linka:
Finanční správy je dostupná na čísle 225 092 392. K dispozici je od pondělí do pátku v čase 9:00-17:00.

WordPress Image Lightbox Plugin